2020.12.07 - Těžba skarnového ložiska železných rud u Budče

 

2020.12.07 - Těžba skarnového ložiska železných rud u Budče

Jiří Sobotka, Česká speleologická společnost ZO 6-18 Jihlava Bc Marek Krutiš, Muzeum Vysočiny Jihlava

V souvislosti s budováním obchvatu Nového Veselí na silnici č. 353, došlo k narušení části poddolovaného území v katastru obce Budeč, a tím ke zvýšenému zájmu veřejnosti o historii těžby železných rud v této oblasti. Protože byla tato skutečnost doprovázena různými neověřenými spekulacemi a fámami i v denním tisku, pokusíme se zde na základě historických záznamů a provedeného archeologického záchranného výzkumu, tuto problematiku poněkud přiblížit.

Pravděpodobně první zmínka o těžbě železné rudy v Budči pochází z let 1325 až 1360, doklady o rozsahu a způsobu dobývání však nejsou. Mohlo se jednat o drobnou povrchovou těžbu zásobující tehdy vznikající hamry v blízkém okolí.

V katastru obce Budeč jsou dva areály zasažené hornickou činností v minulosti, a to hlavní ložisko okolo kóty 599 (Pergl), těžené v 19. století a podrobně prozkoumané báňským způsobem v 50. létech 20. století , a menší dobývky v lesíku asi 370 m jihovýchodně od obce, bez historických podkladů a zasažené průběhem trasy obchvatu.

Více informací v níže přiložené zprávě v PDF.

Jiří Sobotka a Marek Krutiš
Script logo