2013.07.09 - hrobka u Herálce a pinky v lese u hrobky

Hrobka u Herálce a pinky v lese u hrobky
Pozůstatky staré zámecké hrobky. Zřetelné jsou původní základy a z části se dochovalo i spodní patro určené pro rakve.

V bezprostřední blízkosti hrobky se nalézá pinkový tah, čítající několik desítek jam. Některé z nich jsaou hluboké několik mertrů a přes 8 metrů široké.

Ukázat na mapě.


L.O.

Zámecká hrobka
V lese za rybárnou, zarostlá křovím a stromovím se v žalostném stavu nachází ruina hrobky s kaplí bývalých majitelů Heráleckého panství Milner. Majetek byl jako německý zabaven po druhé světové válce a není omluvitelné, jak tato stavba zapsaná do seznamu uměleckých památek Čech a jedna z nejvýznamnějších novorenesančních staveb na bývalém okrese Humpolec dopadla.

Není starého data. Vždyť byla postavena v letech 1912 -1914. Po rozpadlém schodišti vstupujeme mezi 4 sloupy s dórskými hlavicemi a patkami, na níchž tu a tam ještě drží tzv. kanelování. Sloupy nesou mohutný trojúhelníkový profilovaný štít, na jehož vrcholu je umístěn jetelový kříž.

Kamenným ostěním, v němž byly zasazeny dřevěné dveře se dostáváme dovnitř stavby, která je osvětlena dvěma oválnými okénky v čele. Prostřední schodiště vede po schodech dolů do krypty. Otevřené železobetonové dveře lákají k nahlédnutí. Spoře osvětlený prostor podélným větracím okénkem v protilehlé stěně nám odhaluje celkem 16 oddělení na uložení rakví. Po osmi na každé straně a vždy dvě nad sebou. Vrátíme-li se ke vstupu, projdeme po levém či pravém schodišti do kaple. Na podlaze je obrovské množství rozpadajících se cihel ze spadlého stropu (kopule). V rozích a na stěnách jsou umístěny pilastry. Boční stěny mají mezi těmito stavebními prvky vpadliny a prostřední pole má v omítce vytaženou plastiku orámování slepého okna včetně oblouku a klenáku. Skutečná okna jsou umístěna v horní části bočních zdí. Jedná se o mohutný oblouk rozdělený na tři pole sloupy, které jsou opticky neseny pilastry.

Venkovní vzezření hrobky není o nic lepší. Nároží byla zdobena bosáží, boky pak lizénami, pilastry a vpadlinami. V horní části bočních vpadlin jsou patrné tzv. ornamenty (plastické ozdobné prvky) - v prostřední patrně pták s roztaženými křídly a v bočních tzv. festony - ozdobně naaranžovaný pruh látky. Ve výšce římsy předsíně obíhá kapli pás s vlnovkou.Střechou je krytá pouze předsíň. Omítka opadává,cihly se rozpadají a do stavby prší. Plech, ohořelé trámy a prkna ze střechy kaple jsou roztroušeny v okolí a tudíž je stavba za současného stavu odsouzena k zániku.

Zdroj: pechacpetr.blog.cz


V souvislosti s problematikou hrobky se musím obce zastat. V obci Herálec jsme okolo roku 2001 založili občanské sdružení, jež si jako jeden z cílů kladlo hrobku obnovit. Několikrát jsme se na místě sešli a brigádně jsme začali s vyklízením sutí. Iniciativa však postupně slábla, až vyprchala zcela. Problematiku hrobky znali všechny kompetentní úřady - zástupci státní památkové péče i řada odborníků z oblasti památkové péče a muzejnictví. Přátelé, nikdo nikdy nepřišel, nenabídl pomoc, nihoho hrobka nezajímala - i přes naši snahu o problematice informovat v médiích. A dnes je po bitvě každý generál - to je ostuda! Hrobka byla využívána jako seník (!), vyhořela, stala se černou skládkou, byla domovem narkomanů a častým objektem vandalů. Nikoho tato památka reálně nezajímala. Je mimořádně záslužné, že byly alespoň některé kamenické prvky architektury zacháněny a použity na záchraně jiné kulturní památky - kde je jejich původ prezentován. Jde o prvky, které by zanikly - ať již odcizením (hrobka byla průběžně rozkrádána na stavební materiál!) či samovolnou destrukcí. Z cenných kamenických částí by v lepším případě zbyla polámaná torza, o kterých by maximálně vznika článek v některém z odborných periodik. Takto alespoň práce našich předků nebyla marná a bude uchována dalším generacím!

V roce 1891 zakoupil herálecký velkostatek Bedřich Leopold Milner. Ten byl také stavebníkem překrásné rodinné hrobky, situované do zdejšího lesoparku. Centrální objekt v podobě římského pohřebního chrámku, s vyzděným sloupovím a tympanonem, vyprojektoval v roce 1913 známý německobrodský stavitel Karel Ješina. Vydrancovaná hrobka se ve zcela zdevastovaném stavu dočkala roku 1989, radní města Herálce, ale bohužel ani pak neprojevily dostatek zájmu a úcty o zajímavou architekturu, kterou tak dále ponechávaly svému osudu. Důkazem naprosté lhostejnosti o kulturní dědictví a o historii obce bylo unáhlené zboření této cenné památky v roce 2006 !!!!!!! Zvítězila tak nejjednodušší a nejhloupější varianta. Barbarský počin byl odůvodněn tím, že už objekt nešlo opravit (vše lze zachránit když se chce), a že by mohl ohrožovat kolemjdoucí (typické klišé, které je používáno i při kácení zdravých vzrostlých stromů)...

Zdroj: www.hrady.cz

Script logo