2012.08.26 - Štola pod farou v Přibyslavi

První zmínka o městě Přibyslav pochází z poloviny 13. století. V okolí města se již ve 13. století doloval galenit s významným podílem stříbra, těžbu ukončily husitské války a pokusy o její obnovení v 16. století již nebyly příliš úspěšné.

Podzemní chodba v délce cca 100 m, vchod do štoly se nachází ve svahu nad řekou Sázavou cca 150 m jihozápadně od přibyslavské fary. Účel chodby zatím není zcela objasněn. Předpoklad, že se jedná o zbytky důlního dolování geologické rozbory zatím zcela nepotvrdily, neboť vzorky horniny neobsahovaly významnější procento stříbra a také se doposud nepodařilo prokázat jiné známky těžební činnosti v tak těsné blízkosti města.

Štola mohla podle sdělení odborníků sloužit pouze rudnému průzkumu, je totiž vedena puklinou, jenž mohla vzbuzovat naději na objev rudy a v níž i sama ražba byla snadnější, a tedy méně nákladná než v kompaktní hornině.

Jako další možnost se nabízí využití štoly pro obranné účely (spojení s vnějším okolím v případě obležení města), to však pouze v případě pokud by štola byla součástí předpokládaného podzemního systému chodeb pod Bechyňovým náměstím a Vyšehradem.

Štola, kterou je dle způsobu ražení možné datovat do 13. století, nejpozději do 14. století, je nejstarší dochovanou památkou v Přibyslavi a i když doposud není důvod jejího vzniku úplně přesně objasněn, je bezesporu součásti dění a historie města. Štola je z hlediska technického také zajímavým svědectvím vyspělosti a úrovně středověkého havířského řemesla.

zdroj: www.kr-vysocina.cz

 

Script logo