2012.06.19 - Dolování grafitu u Louky nedaleko Olešnice na Moravě

V okolí Louky u Olešnice na Moravě se v minulosti na mnohých místech doloval grafit. Tuha byla dobývána jednak pod stejnojmenným hradem (dnes zřícenina) v okolí kóty 642,5 m n. m. severně od Louky, významnější ložisko bylo otevřeno na počátku 19. století cca 0,5 km sv. od Louky v polích na plochém návrší východně od kóty 572 m n. m. v místní části příznačně zvané „V Kruzích", které však již spadá do katastrálního území sousední obce Crhova.

V současné době se stopy po starém dolování tuhy zachovaly v podobě řady několika otevřených kruhových propadlin na poli. Tuha byla zpočátku dobývána povrchovou těžbou v místech výchozu ložiska, později byla těžena hornickým způsobem hlavní šachty s bočními rozrážkami a chodbami, které byly důmyslně propojeny v třípatrový systém. V archivech je celý důl zmiňován jako důl Anna a setkáváme se rovněž s označením důlního pole Grafita, důl byl v provozu až do období 2. světové války a poté byl z důvodu nerentability a potížemi se zaplavováním opuštěn. Holánek a kol. (1952, 1954) těženou surovinu popisují jako grafit velmi dobré kvality s vysokým obsahem uhlíku a nízkým obsahem síry, avšak s výskytem ve velmi omezeném množství, který nemohl zdaleka konkurovat grafitu z nejznámějšího a největšího jihomoravského ložiska tuhy u Velkého Třesného (cca 10 km SV), kde se těžilo až do roku 1967.

V 60.-tých letech zapomenuté ložisko podrobně zmapovaly Geologický průzkum Brno (Mátl 1961) a Rudné doly Jeseník (Kašpar a kol. 1962) v rámci geologického průzkumu, při kterém byla vyražena cca 200 m dlouhá průzkumná štola (na konci se dvěmi krátkými rozrážkami do tvaru písmene V) a úklonnou úpadnicí, navazující na staré dobývky. Štolou se podařilo celý důl dokonale odvodnit, nicméně bylo potvrzeno, že grafitová vrstva zpočátku mocná přes 5 m do hloubky rychle vykliňuje. Po provedení průzkumu bylo ústí průzkumné štoly zlikvidováno odstřelem a v terénu je původní místo vyústění v údolí Crhovského potoka téměř neznatelné.

Zajímavosti tohoto dolu: pěkné příklady úklonného dobývání „po vrstvě" grafitu se zachovalými schody tesanými do skály, úklonná úpadnice se zbytky původní výdřevy, průzkumná štola se zbytky kovových výztuží (haj emanů) v místech vyústění, zachovalý letopočet (1949?) vyrytý na stěně jedné ze starých chodeb.

V loňském roce došlo k zajištění vstupů proti nepovolaným osobám.

Literatura:
Holánek F., Vavřínová M., Zoubek V. (1952): Zpráva o geologickém výzkumu grafitových oblastí olešnické klenby. - ÚÚG Praha, Geofond Praha (GF P003956).
Holánek F., Kadlec E., Weiss Z. (1954) : Geologické posouzení dolu grafitu u Louky. -ÚÚG Praha, Geofond Praha (GF P004772).
Kašpar K., Voda O. (1962): Grafitové ložisko dolu Anna v Louce u Olešnice na Moravě. -RD Jeseník, Geofond Praha (GF P012033).
Mátl V. (1961): Zpráva o průzkumu grafitu Louka u Olešnice. - GP Brno, Geofond Praha (GFP012569).


Script logo