2010.08.16 - Štola Babí díra u Moravských Křižánek

Štola „Babí díra“  u Moravských Křižánek

Jiří Sobotka, Mgr. Miroslav Veselý
Česká speleologická společnost ZO 6-18, Cunicunulus Jihlava

Štola lidově zvaná Babí díra, známá též jako Milovská štola, se nachází v centrální oblasti Žďárských vrchů v katastru obce Moravské Křižánky .Dosahuje délky 58 m.
Štola je dle geologické mapy list 24-11 ražena na styku dvojslídných svorů, středně až hrubě lepidoblastických, s granáty a erlanů - vápenatosilikátových hornin podobných skartům. Šlo tedy s největší pravděpodobností průzkum na železné zrudnění, spjaté s těmito horninami. Těleso erlanu má tvar protáhlé čočky protažené ve směru SZ-JV a je přeťato řekou Svratkou, který v místech pod ústím štoly teče na styku hranici svorů s dvojslídnými pokročilými migmatity a ortorulami, nacházející se severovýchodně již na protějším břehu Svratky .
Počva v ústí a prvních metrech štoly je zvýšena nasypanou hlušinou, za  ní je v délce asi 20 m nadržena důlní   voda o hloubce až 40 cm. Ve štole jsou zřetelné dvě tektonické poruchy, první a drobnější z nich je ve vzdálenosti cca 20 m od vchodu, druhá, větší, asi 15 m před čelbou.Na čelbě je vytesaný kříž , na levé straně chodby před čelbou jsou špatně čitelné vytesané nápisy , z nichž se podařilo přečíst pouze datum 17.1.1945, znaky +3*, a další jsou nezřetelná čísla.
 
O době vzniku a účelu štoly se nepodařilo zjistit žádné údaje, štola není uvedena ani v registru poddolovaných území a starých důlních děl Geofondu a nevyskytuje se ani na starých mapách 1. a 2. vojenského mapování. Podle charakteru práce a geologie území lze usuzovat na průzkumnou štolu na Fe rudy zhruba z konce 18. stol. případně první poloviny 19. stol. M.Kreps ve svém díle Železářství na Žďársku  zmiňuje pokusnou těžbu Fe rud u Křižánek v tomto období.V tomto případě se jedná pravděpodobně o jediný dosud přístupný pozůstatek důlních prací na železné rudy v oblasti Žďárských vrchů. Limonitové náteky na několika místech u konce štoly by však svědčily o přítomnosti sulfidů v nadloží a tím i možné přítomnosti polymetalickéhozrudnění.

Štola je registrována Správou chráněné oblasti Žďárské vrchy jako zimoviště netopýrů.

Summary: The single 58 m long underground adit from 19th century is described. Purpose of the adit was probably iron ore surveying.This gallery is the only one accessible residue of former iron ore mining in protected landscape area of Žďárské vrchy in the Czech- Moravian Highlands.


J.S.

Script logo